چگونه تحولات آینده بازار مسکن را با استفاده از نسبت اجاره به خرید پیش‌بینی کنیم؟

یکی از الگوهای تکرارشونده در بازارِ مسکن در تهران نوسانِ کمابیش منظم نسبت اجاره به خرید در یک دامنۀ معین است. بررسی اطلاعات مرکز آمار در مورد قیمت فصلی اجاره و خرید مسکن در تهران نشان می‌دهد این نسبت کم‌وبیش بین ۰٫۰۰۳۶ و ۰٫۰۰۵۶ تغییر می‌کند و دست کم در ۱۵ سال اخیر از این […]